Dzisiaj jest: 7.5.2021, imieniny: Augusta, Gizeli, Ludomiry

Regulamin

Regulamin serwisu GastroBanda.pl

 

1. Definicje

 
 1. Dzień – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny.
 2. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.
 3. Kandydat – Gość lub Użytkownik przeglądający Ogłoszenia w kategorii Praca 
 4. Kategoria – kategoria tematyczna (np. Motoryzacja czy Elektronika), do której przypisane jest Ogłoszenie. Kategoria może dzielić się na powiązane tematycznie podkategorie.
 5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie. Zasady dotyczące Konta zostały określone w punkcie 3 Regulaminu.
 7. Kupujący – Użytkownik dokonujący ze Sprzedającym Transakcji z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 8. Limit – przewidziana dla wybranych Kategorii liczba bezpłatnych Ogłoszeń, które Użytkownik może opublikować w Serwisie w danym czasie. Limity w poszczególnych Kategoriach mogą być wykorzystywane niezależnie.
 9. Ogłoszenie – propozycja sprzedaży lub świadczenia Przedmiotu sporządzona przez Sprzedającego lub zaproszenie do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym sporządzone przez Pracodawcę i opublikowane w Serwisie na zasadach określonych w punkcie 4 Regulaminu.
 10. Pracodawca – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Kategorii Praca w Serwisie.
 11. Przedmiot – towary lub usługi objęte Ogłoszeniem; w ramach Ogłoszeń w Kategorii Praca za Przedmiot Ogłoszenia uważa się opis i wymagania dotyczące stanowiska objętego Ogłoszeniem Pracodawcy.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.
 13. Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.
 14. Serwis – internetowa platforma online dostępna w domienie gastrobanda.pl
 15. Sprzedający – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Serwisie i dokonujący z Kupującym Transakcji.
 16. Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikiem a Gościem, dotycząca Przedmiotu.
 17. Usługi Odpłatne – odpłatne usługi świadczone przez gastrobanda.pl rzecz Użytkownika, obejmujące m.in.: opublikowanie płatnego Ogłoszenia lub pakietu Ogłoszeń oraz Usług Promowania.
 18. Usługi Promowania – odpłatne usługi promowania Ogłoszeń określone w cenniku “Usługi Promowania”.
 19. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.

2. Postanowienia Ogólne

 1. Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji, publikacji Ogłoszeń i nabywania Usług Odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.
 3. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, gastrobanda.pl, Sprzedawców lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody.
 4. Gastrobanda.pl nie jest stroną Transakcji.
 5. W ramach Serwisu możliwe jest:
  1. przeglądanie zawartości Serwisu;
  2. korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności,
  3. publikacja Ogłoszeń w ramach bezpłatnych Limitów
  4. odpłatna publikacja Ogłoszeń poza Limitami;
  5. korzystanie z Usługi Odpłatnej (w tym Usług Promowania).
 6. Usługi przeglądania zawartości Serwisu, Konta oraz publikacji Ogłoszeń w ramach bezpłatnych Limitów są świadczone bezpłatnie. Pozostałe usługi świadczone są odpłatnie.
 7. Usługi Dostawy i płatności realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których gastrobanda.pl nie jest stroną.
 8. Do Ogłoszeń zamieszczonych w Kategorii Praca zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, 
 9. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  2. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, 
  3. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
 10. GastroBanda dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Gastrobanda zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu na zasadach opisanych poniżej:
  1. Przerwy techniczne mogą być dokonywane w godzinach nocnych (22-6), w czasie których określone funkcjonalności Serwisu i usługi świadczone przez GastroBanda mogą być ograniczone lub niedostępne.
  2. Awarią techniczną jest sytuacja wystąpienia błędu technicznego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Gastrobanda, w wyniku którego większość lub wszyscy Użytkownicy:
   • nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu;
   • podstawowe funkcje Serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości zamieszczania, wyświetlania, odświeżania lub promowania Ogłoszeń.
  3. W sytuacji wystąpienia awarii technicznej gastrobanda.pl przedłuży czas emisji Ogłoszeń aktywnych w okresie wystąpienia awarii technicznej o:
   • 12h – w przypadku awarii technicznej trwającej do 3h;
   • 24h - w przypadku awarii technicznej trwającej powyżej 3h do 24h;
   • czas trwania awarii technicznej – w przypadku awarii technicznej trwającej ponad 24h.
  4. Okres awarii technicznej na potrzeby stosowania punktu (c) powyżej będzie liczony od pierwszego momentu jej wystąpienia. Przedłużenie emisji będzie liczone od momentu, w którym emisja zakończyłaby się na normalnych zasadach (okres przedłużenia będzie dodawany na koniec czasu emisji danego Ogłoszenia w normalnym trybie).
 11. Ogłoszenia emitowane w Serwisie są wyświetlane w odpowiednich Kategoriach w układzie chronologicznym, tj. zgodnie z zasadą: im później Ogłoszenie jest opublikowane przez Użytkownika tym wyżej na liście się znajduje, z zastrzeżeniem Usług Promowania. Na stronie głównej Serwisu rotacyjnie emitowane są wyłącznie Ogłoszenia z aktywną Usługą Promowania - Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.

3. Konto

 1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu:
  1. Odstąpienie konsumenckie. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z gastrobanda.pl odstąpić od takiej umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie na adres email: administrator@gastrobanda.pl 
  2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, gastrobanda.pl zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w Ogłoszeniu lub informacji związanych z dokonaną Transakcją w wybrany przez gastrobanda.pl sposób. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika nie powiedzie się, gastrobanda.plmoże zawiesić lub zablokować działanie.
  3. gastrobanda.pl uprawniona jest do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik:
   1. nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. 
   2. pomimo uprzedniego wezwania go przez gastrobanda.pl do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.
  4. Umowa usługi Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem poniższych zasad:
   1. prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;
   2. usunięcie Konta możliwe jest poprzez: (i) wybranie odpowiedniej opcji w panelu Konta, (ii) przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu na adres email: administrator@gastrobanda.pl 
   3. rozwiązanie umowy Konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), co oznacza, że uiszczone przez Użytkownika płatności nie będą podlegać zwrotowi. gastrobanda.pl nie będzie również zobowiązana do zwrotu równowartości niewykorzystanych kwot w ramach Usług Odpłatnych;
  5. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez niepowołane osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje gastrobanda.pl w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
  6. Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Użytkownika.
  7. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, że jest on uprawniony do korzystania z tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. gastrobanda.pl zastrzega sobie prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów.
  8. Po wypełnieniu danych wymaganych do Rejestracji na adres email wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie Rejestracji Konta, link do aktywacji Konta oraz aktualny Regulamin. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 30 Dni od otrzymania emaila potwierdzającego Rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa a Konto nie zostaje aktywowane. Korzystający może dokonać Rejestracji od nowa z wykorzystaniem tego samego adresu email.
  9. gastrobanda.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności oraz Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.
  10. Rejestracja Konta wymaga:
   1. wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email Użytkownika oraz unikalnego hasła lub uwierzytelnienia za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy jak np. Facebook, Google lub Apple;
   2. zapoznania się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptacji ich postanowień.
  11. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie powiązane z danym adresem email.
  12. publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami;
  13. obserwowania Ogłoszeń innych Użytkowników;
  14. zarządzania płatnościami;
  15. wysyłania i odbierania wiadomości do innych Użytkowników;
  16. zamówienie Usług Promowania;
  17. zawierania Transakcji;

4. Zasady publikacji Ogłoszeń

 1. Gastrobanda.pl umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia w Serwisie. Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza. 
 2. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. W zależności od wyboru Użytkownika, w Ogłoszeniu może również być dostępny do publicznej wiadomości jego numer telefonu i lub adres e-mail.
 3. Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela gastrobanda.pl niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także u partnerów gastrobanda.pl za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu gastrobanda.pl nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania Ogłoszeń przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Serwisem.
 4. Treść każdego Ogłoszenia powinna spełniać wymogi, być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez gastrobanda..pl. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
  1. Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim, nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe. W Kategorii Praca Ogłoszenie może być dodatkowo sporządzone w języku obcym;
  2. Użytkownik wybierze jedną, właściwą dla Przedmiotu Kategorię i podkategorię tematyczną, do której Ogłoszenie powinno zostać przypisane;
  3. Użytkownik wskaże cenę łączną w złotych polskich (wskazując kwotę podatku VAT, jeżeli znajduje zastosowanie) oraz ewentualnie wskaże, że cena jest do negocjacji lub Przedmiot jest oferowany za darmo lub Użytkownik dopuszcza możliwość zamiany Przedmiotu na inne dobro lub usługę. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Ogłoszeń w Kategoriach Praca oraz Usługi i Firmy dla których wskazanie wynagrodzenia nie jest elementem obowiązkowym Ogłoszenia;
  4. Użytkownik wskaże stan Przedmiotu (nowy lub używany) (za wyjątkiem Ogłoszenia w Kategorii Usługi i Firmy oraz Praca);
  5. treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis Przedmiotu, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech Przedmiotu. Zabronione jest przekazywanie tych informacji z pominięciem Serwisu;
  6. w treści Ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza;
  7. Przedmiotem Ogłoszenia może być jedynie Przedmiot będący w posiadaniu (władaniu) Użytkownika i znajdujący się na terytorium Polski (za wyjątkiem Ogłoszenia w Kategorii Usługi i Firmy oraz Praca);
  8. jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego Przedmiotu;
  9. konieczne jest wskazanie czy Ogłoszenie dotyczy pojedynczej sztuki, kilku sztuk czy kompletu/pakietu (komplet oznacza zestaw elementów stanowiących jedną całość). Możliwe jest dodanie w treści jednego Ogłoszenia informacji o dostępności Przedmiotu w różnych kolorach lub różnych, podobnych wersjach (za wyjątkiem Ogłoszenia w Kategorii Usługi i Firmy oraz Praca);
  10. ten sam Przedmiot może być w danym czasie objęty tylko jednym Ogłoszeniem.
 5. W przypadku gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej Kategorii gastrobanda.pl uprawniona jest do zmiany Kategorii.
 6. Przedmiotu Ogłoszenia nie może stanowić:
  1. poszukiwanie Przedmiotu (za wyjątkiem Ogłoszenia w Kategorii Usługi i Firmy oraz Praca);
  2. oferta o charakterze randkowym, matrymonialnym, seksualnym;
  3. towar zakazany  “Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo” , a także jakiekolwiek inne dobro, o ile obrót nim jest wyłączony ze względu na obowiązujące przepisy prawa, dobro pochodzące z kradzieży lub co do którego toczy się spór sądowy lub administracyjny albo też dobro objęte postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzące w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej.
 7. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez:
  1. kliknięcie w ikonę „Dodaj ogłoszenie” lub podobną;
  2. dokonanie płatności (tylko w odniesieniu do Ogłoszeń płatnych).
 8. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego publikacji (za wyjątkiem Ogłoszeń płatnych z góry, których publikacja następuje od momentu zaksięgowania opłaty) i trwa przez okres wskazany z listy wyboru, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  1. doszło do zbycia Przedmiotu przez Użytkownika;
  2. Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Przedmiotu niż ten, którego dotyczyło pierwotnie;
  3. Użytkownik usunął Ogłoszenie.
 9. W przypadku powzięcia przez gastrobanda.pl informacji o wystąpieniu okoliczności wskazanych w punkcie 4.8.a) lub 4.8.b), gastrobanda.pl będzie uprawniona do usunięcia Ogłoszenia.
 10. W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie. W okresie od 3 Dni przed zakończeniem emisji Ogłoszenia do daty zakończenia emisji Ogłoszenia, Użytkownik może dokonać przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 30 Dni, z wyjątkiem Ogłoszeń płatnych.
  1. Użytkowników, którzy choć raz opublikowali Ogłoszenie w związku z działalnością gospodarczą w jakiejkolwiek Kategorii;
  2. Użytkowników, którzy mają aktywny pakiet Ogłoszeń. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia nie skutkuje przeniesieniem Ogłoszenia na początek listy Ogłoszeń.
 11. Po zakończeniu emisji Ogłoszenia niezależnie od przyczyny, Ogłoszenie zostaje zarchiwizowane w odpowiedniej zakładce Konta, gdzie dostępne jest dla Użytkownika przez nieokreślony okres czasu, chyba że Użytkownik sam usunie zarchiwizowane Ogłoszenie przed upływem tego terminu. Użytkownik powinien we własnym zakresie archiwizować treść Ogłoszenia a także informacje o zawartych Transakcjach.

5. Ogłoszenia bezpłatne

 1. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana przez Użytkownika w ramach Limitu jest bezpłatna. Limity dla poszczególnych Kategorii oraz sytuacje w których Limit nie obowiązuje.
 2. Użytkownik może posiadać łącznie 100 aktywnych Ogłoszeń opublikowanych jednocześnie w ramach Limitu (bezpłatnych Ogłoszeń).
 3. Użytkownik zostanie poinformowany o wyczerpaniu Limitu w formie wiadomości dostępnej na Koncie. Publikacja przez Użytkownika w Serwisie kolejnego Ogłoszenia lub Ogłoszenia w Kategorii, w której nie przyznano Limitu jest płatna.

6. Ogłoszenia płatne

 1. Publikacja przez Użytkownika płatnego Ogłoszenia w Serwisie jest możliwa po wykupieniu przez Użytkownika:
  1. pojedynczego Ogłoszenia – zgodnie z cennikiem odpowiednim dla danej Kategorii -  “Cenniki”;
  2. pojedynczego Ogłoszenia wraz z pakietem Usług Odpłatnych
  3. pakietu Ogłoszeń dostępnego w ofercie Serwisu zgodnie z cennikiem, z zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu pakietu Ogłoszeń przed wykorzystaniem Limitu, w pierwszej kolejności wykorzystywany jest pakiet Ogłoszeń.
 2. Zakup pakietu Ogłoszeń lub pojedynczego Ogłoszenia jest możliwy przy użyciu stosownego formularza dostępnego w Serwisie.
 3. Aktywacja płatnego Ogłoszenia w Serwisie nastąpi z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku gastrobanda.pl.
 4. W skład Pakietów Ogłoszeń wchodzą także Usługi Odpłatne.

7. Usługi Promowania Ogłoszeń

 1. Użytkownik chcąc zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia może skorzystać z płatnych Usług Promowania w postaci Odświeżenia Ogłoszenia, Wyróżnienia Ogłoszenia oraz Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu opisanych szczegółowo w cenniku “Usługi Promowania”.
 2. Użytkownik może skorzystać z każdej z Usług Promowania w momencie publikacji Ogłoszenia lub w trakcie jego emisji.
 3. Usługi Promowania oraz ich pakiety są realizowane względem pojedynczego Ogłoszenia, tj. nie jest możliwe wykorzystanie pakietu Usług Promowania do różnych Ogłoszeń.
 4. Usługi Promowania są również dostępne w pakietach tych usług, zgodnie z cennikiem “Usługi Promowania”. Aktywacja pakietu Usług Promowania następuje wraz z rozpoczęciem korzystania z Usług Promowania wchodzących w skład pakietu. Zasady dotyczące Usług Promowania objętych pakietem pozostają bez zmian.
 5. gastrobanda.pl nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Usług Promowania, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem lub jego Przedmiotem.

8. Płatności

 1. Użytkownik będzie informowany w Serwisie w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranych Usług Odpłatnych. Wszystkie ceny podawane w Serwisie lub cennikach. Ceny za promowanie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 2. Płatności dokonywane w Serwisie mogą być dokonywane z góry, tj. w pełnej kwocie wymaganej dla danej Usługi Odpłatnej przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnianych przez gastrobanda.pl, 
 3. W przypadku gdy płatność następuje z góry, rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku gastrobanda.pl.
 4. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi.
 5. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Gastrobanda.pl nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, gastrobanda.pl może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. Gastrobanda.pl nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 6. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub w przypadku gdy doszło do zbycia Przedmiotu albo Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innego Przedmiotu niż Przedmiot, którego dotyczyło pierwotnie, opłata pobrana za publikację danego Ogłoszenia oraz związanych z nim Usług Odpłatnych za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 7. Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej Kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia oraz oraz związanych z danym Ogłoszeniem Usług Odpłatnych nie będzie zwracane.

9. Usługodawcy płatności
Dodatkowe informacje o kosztach płatności oraz usługodawcy płatności znajdują się w zakładce cennik.

10. Reklamacje płatności
Dodatkowe informacje o reklamacjach znajdują się w zakładce cennik.

11. Bezprawne i niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;
  2. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
  3. nieprowadzenia z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu sprzedaży (lub niepodejmowania innych mających podobny skutek działań) Przedmiotów wymienionych Załączniku nr 5 “Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo”, a także innych Przedmiotów, o ile obrót nimi jest wyłączony ze względu na obowiązujące przepisy prawa, a także Przedmiotów pochodzących z kradzieży lub co do których toczy się spór sądowy lub administracyjny albo też Przedmiotów objętych postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzących w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej;
  4. niewprowadzania osób korzystających z Serwisu oraz gastrobanda.pl w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących Przedmiotu albo zatajenie istotnych informacji;
  5. powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zobowiązania określonego w punkcie 11.1 Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności, w tym w szczególności w przypadku publikacji Ogłoszeń i przesyłania wiadomości do innych Użytkowników.
 3. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści w Serwisie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu Serwisu i bez udziału gastrobanda.pl i weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 4. W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po jego publikacji w Serwisie, gastrobanda.pl uprawniona jest do edytowania treści niezgodnych z Regulaminem lub usunięcia Ogłoszenia.
 5. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zgłoszenia gastrobanda.pl treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem funkcjonalności “zgłoś naruszenie” dostępnej w ramach Ogłoszenia („Zgłoszenie nadużycia”). Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające gastrobanda.pl dokonanie weryfikacji Zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności ID Ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.
 6. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie Zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, gastrobanda.pl może:
  1. niezwłocznie zablokować daną treść, w tym w szczególności Ogłoszenie, a także związane z nią Usługi Promowania. W przypadku blokady, treść nie będzie widoczna ani dostępna dla osób korzystających z Serwisu ani w panelu Konta danego Użytkownika;
  2. podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
  3. poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, dostawcę danej treści w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie (w tym treści Zgłoszenia nadużycia po jego zanonimizowaniu o ile wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa), wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu;
  4. postanowienia punktu 11.6.c) nie stosuje się, jeżeli z zawiadomienia właściwego organu publicznego, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa, wynika obowiązek nieujawniania informacji o których mowa w tym punkcie.
 7. W razie poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, gastrobanda.pl może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić Konto lub Konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności, publikować Ogłoszeń ani dokonywać Transakcji. Użytkownik może jednak przeglądać Serwis, historię wiadomości i opublikowanych przez siebie Ogłoszeń
  2. zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta.

12. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z działem kontakt na adres: biuro@gastrobanda.pl, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. Gastrobanda.pl dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez gastrobanda.pl usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Reklamację można złożyć wysyłając maila na adres: biuro@gastrobanda.pl 
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, numer ID Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, gastrobanda.pl zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez gastrobanda.pl, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 6. gastrobanda.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 12.5 Regulaminu. Odpowiedź gastrobanda.pl w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

13. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
 3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

14. Postanowienia końcowe

 1. gastrobanda.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem następujących zasad:
  1. zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych i mogą dotyczyć również zmiany opłat, cenników i warunków Usług Odpłatnych;
  2. o każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu widocznej po prawidłowym zalogowaniu się na Konto;
  3. zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez gastrobanda.pl, nie krótszym niż 7 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie;
  4. zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw Użytkownika związanych z nabytymi Usługami Odpłatnymi. Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 2. Do Usług Odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę Konta.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a gastrobanda.pl jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez gastrobanda.pl w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
 6. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.